นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ marsmag.net ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และดําเนินการจัดทํา “นโยบายสิทธิส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ marsmag.net โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือ จึงดําเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้จากบุคคลอื่นดังนี้
บริษัทฯ ดําเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กําหนด การเผยแพร่ข้อมูลหรือการ แบ่งปันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอม เท่านั้น นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะใช้ดําเนินการกับ marsmag.net รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมน เนม marsmag.net หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคล บริษัทจะดําเนินการแจ้งผู้ใช้ทันที

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการทุกท่านที่เข้าสู่เว็บไซต์ marsmag.net มีการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย DRM(Digital rights management) รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้ใช้พึงได้รับหลังจากการสมัครสมาชิก ผู้ใช้จะต้องสร้างบัญชีกับบริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบผ่าน โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line, Google, Apple ID และยอมรับในข้อตกลง นโยบายสิทธิส่วนบุคคล หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ใช้ สามารถให้ข้อมูลเพิ่มได้ เช่น ชื่อ นามสกุล Email หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการจัดทําข้อมูลเพื่อให้ ผู้ใช้ได้รับ ข้อมูลที่เหมาะสมมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดี ยิ่งขึ้น บริษัทจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ IP Address, Browser, Domain name, เวลาที่ เยี่ยมชม, การใช้บริการก่อนที่เข้ามาที่เว็บไซต์ marsmag.net เนื้อหาที่รับชม และประสบการณ์ของผู้ใช้ ภายในเว็บ marsmag.net และเว็บไซต์ในเครือ บริษัทขอแนะนําให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หากผู้ใช้เห็นว่าไม่สมควร และไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้สามารถยกเลิกการ เป็นสมาชิก ได้ทันที

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

marsmag.net ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปเผยแพร่แก่บุคคล ภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ใช้เท่านั้น ในกรณีที่ marsmag.net ได้ว่าจ้าง หน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ marsmag.net จะกำหนดให้บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด นอกเหนือจากกิจกรรมของ marsmag.net เท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล marsmag.net จึงกำหนดกฎ และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูล โดยการใช้ Secure Socket (SSL) Protocal เข้ามาใช้ในการรับส่งข้อมูล

นโยบายการใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือข้อมูลที่ marsmag.net ส่งไปยัง Browser ของผู้ใช้บริการและเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ลงไปในระบบ ของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ marsmag.net สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ คือข้อมูลที่ marsmag.net อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว marsmag.net ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถติดต่อทางด้านล่างนี้

โทรศัพท์: 0-2629-2211
อีเมล: mars.magazine@gmail.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ


เว็บไซต์ marsmag.net โดย บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด ต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และ บริการอื่นใด ภายใต้ marsmag.net ผู้ใช้บริการของบริษัททุกท่านได้รับทราบว่า การที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการต่างๆ ของบริษัทไม่ว่า โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นในอนาคต ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัทดังต่อไปนี้
– ไม่ดัดแปลง ทําซ้ำ ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ทุกอย่าง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง เพลง รูป ภาพ กราฟิก วิดีโอ หรือทําให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
– ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แทรกแซง ขัดขวางการทํางานหรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก เช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs)
– ไม่กระทําการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัท ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการแก้ไข เพิ่มเติมประกาศ นโยบาย หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือปรับปรุงขึ้นภายหลัง ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว marsmag.net ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถติดต่อทางด้านล่างนี้

โทรศัพท์: 0-2629-2211
อีเมล: mars.magazine@gmail.com

user's Blog!

49/1 ชั้น 4 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

49/1 4th floor, Phra-A-Thit Road, Chanasongkhram,Phanakorn Bangkok 10200

Tel. 02 629 2211 #2256 #2226

Email : mars.magazine@gmail.com

FOLLOW US ON

SUBSCRIBE